programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRIProgramsko področje zajema naslednje module:
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca delovnega časa
 • Evidenčni listi
 • Obračun plač in osebni prejemki

Čeprav je obračun plač del stroškovnega računovodstva smo ga glede na opredelitev področij uvrstili v področje upravljanja s človeškimi viri.


Kadrovska evidenca

Aplikacija je sodobno programsko orodje za celovito informacijsko podporo kadrovski funkciji pri upravljanju z ljudmi pri delu.

Aplikacija pokriva področje dela od zaposlovanja, vodenja podatkov o zaposlenih ter spremljanja učinkovitosti in razvoja kariere posameznika do odhoda iz podjetja.
Poleg upravljanja zaposlenih na vseh ravneh podjetja, poenostavitve procesov na kadrovskem področju in združitve kadrovskih funkcij v povezanih podjetjih omogoča tudi analizo kadrovskih podatkov na različnih nivojih organizacije in "kadrovski kontroling".
Sestavljena je iz naslednjih segmentov in sicer :
 • Modul za definicijo organizacijske strukture gospodarskega subjekta
 • Sistematizacije delovnih mest
 • Osebne mape delavca
 • Nadzornega modula (poročila, statistike, analize, opomniki ….)

Aplikacija je integrirana z aplikacijami :
 • Plače – kar omogoča enkraten vnos podatkov in natančno razporeditev odgovornosti za podatke med posameznimi službami
 • Poštna knjiga – evidenca in arhiva pisne komunikacije z zaposlenci
 • Aplikacijo "DMS" - arhiva pogodb z zaposlenci

Poleg navedenega pa je preko seznama oseb, ter njihovih vlog in pravic povezana praktično z vsemi moduli informacijskega sistema.

Glavne prednosti takšnega informacijskega podsistema so predvsem:
 • Sodobna podpora delu omogoča povečanje učinkovitosti kadrovske službe
 • Zmanjšajo se težave ob morebitni fluktuaciji kadra v kadrovski službi (podatki so urejeni in lahko dostopni )
 • Kadrovske dokumente je mogoče pripraviti hitro in enostavno (pogodbe, aneksi, obvestila…)
 • Aplikacija opominja na pomembne dogodke (potek pogodb, potrebe po usposabljanju…)


Evidenca delovnega časa

Osnovne funkcionalnosti aplikacije so:
 • evidentiranje prisotnosti delavcev na delu,
 • ugotavljanje odmikov od dogovorjenih urnikov in obveščanje o kršitvah
 • planiranje odsotnosti
 • priprava podatkov za obračun plač

Način uporabe aplikacije je odvisen od zgradbe informacijskega sistema, tako lahko na primer podatke iz evidence delovnega časa prenašamo direktno v obračun plač, in so osnova za izračun plače, ali pa uporabljamo te podatke le kot informacijo o prisotnosti, ostale podatke za obračun pa črpamo iz drugih modulov.


Evidenčni listi

V primeru kompleksnejšega načina pridobivanja podatkov za obračun plač lahko uporabimo modul "evidenčni listi", kjer se agregirajo podatki iz različnih področij in aplikacij v odvisnosti od specifičnosti obračuna plač, hkrati pa se določeni podatki generirajo na osnovi v naprej definiranih pravil (izračun malic, prevoznih stroškov, dodatkov k plači…).

Glede na definirana pravila aplikacija lahko vodi "deponijo" opravljenih ur, na osnovi katere se prožijo zahtevki po izplačilu nadur, koriščenju viška ur itd.


Primer evidenčnega lista – priprava za obračun plače generiran iz delovnega nalogaObračun plač in osebnih prejemkov

Modul je popolnoma parametriziran tako, da omogoča izvedbo še tako kompleksnega obračuna.
Poleg obračuna plač je mogoče , glede na uporabniško vnesene različne postopke obračuna (scenarije) obračunavati tudi druge vrste osebnih prejemkov (regres, nagrade, avtorske pogodbe, odpravnine, darila…)

Aplikacija je povezana s sledečimi moduli
 • kadrovska evidenca
 • evidenca delovnega časa,
 • evidenčni listi
 • plačilni promet in
 • glavna knjiga

Zagotovljeni so podatki potrebni tako za notranje, kakor tudi za zunanje prejemnike informacij.
Modul plač je že lokaliziran za Hrvaško in Makedonijo ter podpira vse zakonske zahteve omenjenih držav, tako glede izračuna, kakor tudi posredovanja podatkov zunanjim prejemnikom (REGOS, MPIN).

© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.