programska oprema d.o.o.
Vzpostavite stik
tel.: +386 (2) 461 34 90     e-mail: info@mips.si

KOMERCIANO POSLOVANJENabava

Programska oprema omogoča avtomatizacijo in podporo pri :
 • Opredelitvah materialnih in blagovnih potreb
 • Naročanju materiala in blaga
 • Spremljanje oskrbovalnih verig
 • Sklepanju pogodb z dobavitelji in spremljavi izvedbe

Opredelitev materialnih in blagovnih potreb se lahko izvede na osnovi minimalnih oziroma signalnih zalog, na osnovi lansaž proizvodnje, na osnovi plana proizvodnje in prodaje ali pa direktno iz prejetih naročil kupcev.
Na osnovi definiranih potreb po materialu ali blagu nam programski produkt omogoča avtomatsko generiranje povpraševanj ali naročil po dobaviteljih. Generirane dokumente lahko dopolnjujemo, spreminjamo, kopiramo itd.

Aplikacija omogoča različne preglede podatkov :
 • Po materialu oziroma klasifikaciji
 • glede na stanja naročil (v pripravi, poslana, dobavljena …)
 • glede na predviden rok dobave itd.


Primer čarovnika za izdelavo naročil na osnovi definiranih potreb po materialu za lansažo


Logistika

Zajeta so naslednja področja dela :
 • Manipulacije z blagom in materialom (prejemi, izdaje , medskladiščni prenosi…)
 • Skladiščno poslovanje
 • Nadzor nad gibanjem in pretokom materiala in blaga
 • Evidentiranja in spremljanje toka materiala, polizdelkov in izdelkov
 • Informatizacija poslovanja s Carinsko upravo RS
Zardadi hitrejšega in učinkovitejšega nadzora nad gibanjem in pretokom blaga in materila priporočamo tudi uporabo mobilnih računalnikov, kot podporo zagotavljanja informacij v posameznih poslovnih procesih.


Primer uporaba prenosnega terminala v procesu manipulacije z materialom

V povezavi s carinskim poslovanjem imamo pokrito področje hišnega carinjenja (spremljanje carinskega blaga, poenostavljeno carinjenje - knjigovodski vpisi) in posredovanje podatkov carinski upravi) ter zagotavljanje in posredovanje podatkov za poročilo Intrastat.


Trženje in prodaja

Aplikacije pokrivajo naslednja poslovna področja :
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja
 • Nadzorni modul prodajne mreže

Aplikacije so zasnovane kot orodje, ki prodajnemu osebju nudijo podporo pri predprodajnih, prodajnih in poprodajnih aktivnostih.

Tesna povezava s finančno računovodskim sistemom omogoča prodajniku takojšen vpogled v finančne podatke o stranki in izvedbo opozoril ali celo blokad dobav.
Maloprodajno poslovanje je koncipirano tako, da lahko dela neodvisno od centralne baze podatkov in izvaja sinhronizacijo podatkov takrat, ko ima dostop do internetnih povezav oziroma takrat, ko to želimo.

Poleg klasičnega maloprodajnega poslovanja omogoča modul tudi pisanje predračunov, izdajo dobavnic in kasnejše fakturiranje, plačila enega računa z večimi oblikami plačil (na primer delno s kreditno kartico in delno z gotovino).

Zaradi velikega števila maloprodajnih trgovin menimo, da bi bilo dobro izdelati nadzorni modul prodajne mreže, ki bi olajšal nadzor nad poslovanjem prodajne mreže ter omogočal lažjo prerazporeditev blaga, glede na povpraševanje na določenem področju.


Primer izvedbe plačila maloprodajnega računa z večimi vrstami plačil

© 2012 MIPS programska oprema d.o.o. Vse pravice pridržane.